konjunkturbarometer

20% av företagen bedömer ett konjunkturen och orderingången kommer att förbättras

Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för kvartal ett 2020 stärks något, vilket man också kan se i Sverige som helhet. 20% av företagen bedömer ett konjunkturen och orderingången kommer att förbättras, vilket är 10% högre än kvartal fyra 2019. Detta visar svaren i den konjunkturbarometer för första kvartalet 2020.

Läs mer

Konjunkturbarometer för kvartal 4 - Industrikonjunkturen viker

Konjunkturbedömningen av årets sista kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, summerar resultatet enligt nedan:

”Konjunkturbedömningen för kvartal fyra är klart svagare än kvartal två och tre. Cirka 30 % av företagen tror på en försvagning av konjunkturen.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

Konjukturen är fortsatt stark!

Fortsatt stark konjunktur!
Konjunkturbedömningen av kvartal 4 är sammanställd och den starka konjunkturen håller i sig, bedömningen för kvartal 4 är fortsatt optimistisk. Den höga nivån håller sig men har planat ut och har förmodligen nått en högsta nivå. Bedömningen är att orderingång och orderstock är fortsatt stark vilket ger ett stabilt högt kapacitetsutnyttjande och behov av kompetens.

Läs mer

Högkonjunkturen forsätter!

Industrin har ökat antalet anställda med fler än 200 personer under 2017. 

Bedömningen av konjunkturen och företagens orderläge för kvartal ett 2018 bedöms som oförändrad mot kvartal fyra 2017. Det betyder att konjunkturen ligger kvar på en hög nivå vilket gör att efterfrågan på personal fortsätter att vara hög. Hittills i år har företagen anställt fler är 200 personer och de bedömer att anställningsbehovet fortsätter under 2018.

Ökad global orderingång = stark industrikonjunktur i Eskilstuna!

- Den starka konjunkturen har en fortsatt positiv utvecklig och kvartal 4 är inget undantag. Samtliga indikatorer för kommande kvartal bedöms utvecklas positivt, dock med en viss förskjutning mot en oförändrad situation. Andelen företag som bedömer att indikatorerna konjunktur, nya förfrågningar och orderingång, blir bättre eller vara oförändrade ligger i intervallet 91% - 98%, vilket är en stark siffra ur ett historiskt perspektiv.

Läs mer

Tempot drivs upp i Eskilstunas industrikonjunktur!

Den senaste mätningen av konjukturen vid företag i Eskilstuna visar att mer än hälften av företagen tror på en ytterligare förstärkning av konjunkturen i kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 1 2017. Behoven gäller i princip de flesta yrkena inom industri, logistik och IT.

Läs mer

Strakare konjunktur i Eskilstunas industri!

- Hälften av de tillfrågade företagen tror på en förstärkt konjunktur i kvartal 1 2017. Det ger positiva effekter på orderingång och orderstock och ett ökat behov av arbetskraft. Företagens likviditet bedöms som oförändrad vilket är en styrka i en förväntad uppgång. Det ökade personalbehovet inom produktion är riktat mot produktionsteknik, robot- och CNC programmerare samt CNC operatörer. Vi kan även se vissa ökade behov hos IT-företagen. 

Läs mer

Ljusning siktas i industrins konjunktur

I konjunkturbedömning för kvartal 2 ser vi nu att industrin som under lång tid befunnits sig i ett ”status quo” läge försiktigt uppvisar en svagt ökande konjunkturindikatorerna. Konkurrenskraften för den exportinriktade industrin ökar i och med att kronan har försvagats mot både dollarn och euron, vilket skapar möjligheter att via ökad konkurrenskraft ta marknadsandelar och stärka lönsamheten vid företagen.

Eskilstunaindustrins konjunktur lyfter inte

Försiktig optimism i Eskilstunas industri

Det råder en försiktig optimism bland medlemmarna i Eskilstuna Fabriksförening när det gäller industrins utveckling i kommunen. Det visar den senaste konjunktursbarometern från mars månad.

– Samtliga indikatorer som företagen bedömer uppvisar en väsentligt bättre utveckling än vad bedömningen inför 2013 uppvisade, säger Gösta Reinl, vd för Eskilstuna Fabriksförening.

Läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - konjunkturbarometer