Välkommen på Årsstämma torsdag 15 april-21

Mot bakgrund av det rådande läget orsakat av Corona, kommer Eskilstuna Fabriksförening att genomföra även denna föreningsstämma digitalt via Teams den 15 april.
För den som önskar att delta, vänligen anmäl ditt deltagande via anmälningsformuläret på hemsidan, för att få tillgång till länk och därmed stämman.
Konstituerande möte kommer att hållas i samband med nästa ordinarie styrelsemöte.

Passar på att påminna om att nominera en framstående medarbetare till stipendiet BOL, formuläret hittar du HÄR

Stämman hålls;
När:Torsdag 15 april 2021
Tid: 10.00-11.30
Var/hur: Digitalt via Teams (länk skickas till de som anmält sig)
Anmälan: Din anmälan gör du HÄR. Anmäld dig senast 12 april

Nedan finner du dagordningen till årets stämma. Vid problem av länk till anmälningen vänligen använd denna.
https://www.eskilstuna-fabriksforening.se/anmalan-digital-arsstamma-tors...

Dagordning:
1 Årsmötets öppnande
2 Tema: Hur tjänar man pengar på digitalisering i produktionen? (Jan Lindoff, Doffco och Fredrik Stråhle, Mitsubishi)
3 Utbildningar i Coronatider inom teknik och industri (Jan Lindoff)

Årsstämma
4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5 Val av justeringsman
6 Godkännande av dagordningen
7 Upprättande av röstlängd
8 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
9 Styrelsens verksamhetsberättelse
10 Framläggande av resultat- och balansräkningar
11Revisionsberättelse
12 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt balansräkningen
13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
14 Prövning av styrelsens budgetförslag
15 Fastställande av budget och årsavgift
16 Val av ordförande för styrelsen
17 Val av vice ordförande för styrelsen
18 Val av styrelseledamöter
19 Val av revisorer
20 Val av valberedning
21 Övriga frågor, som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller varom medlem gjort skriftlig framställning till styrelsen senast sju dagar före årsmötet
22 Årsmötet avslutas