Vägar till TECH

Vi har nu fått en fin sommarpresent! Stiftelsen Fredrik Lidströms Minne och Sparbanksstiftelsen Rekarne har tillsammans beviljat finansiering för genomförande av projektet Vägar till TECH, desutom kommer NPU (nätverket för produktionsutveckling) också delta med finansiering!

Det innebär att vi kan gå igång med projektet och räknar med att vara färdiga i kv 1 2025, nedan följer ett utkast ur ansökan till stiftelserna. Projektet kommer att ge oss en ny/uppdaterad plattform för hur ungdomar i grundskolan ser på sin framtid och hur de resonerar. Detta är en del i våra spaningar och i vårt arbete med att strukturerat kartlägga både kommande kompetensbehov hos verksamheter och företag (”Downstream”) samt att systematiskt kartlägga vad kommande generationer tycker och tänker (”Upstream”).

Huvudansvarig är Jan Lindoff som kommer att genomföra arbetet i nära samarbete med representanter för Eskilstuna kommun (b.la. barn och utbildning och andra intierade medarbetare)

Nedan kan ni ta del av ett utkast från ansökan som beskriver projektet.

Mvh
Michael Rydell  

Vägar till TECH

Syfte och mål:
Vad händer från mellanstadiet till högstadiet när så många lampor släcks? Sett till samhällets behov görs då för många felval eller inga val alls. På arbetsmarknaden finns ett skriande kompetensbehov som idag inte avspeglas i intresse och söktryck. Kompetensförsörjning är en av vår tids största utmaningar. Att ge våra ungdomar för dem en bra väg in i vårt moderna samhälle är minst lika viktigt. Detta hänger ihop och är samma fråga. Det är det viktiga syftet med Vägar till Tech. Där är Tech mer än för den viktiga industrin. Bristande förståelse och intresse för naturvetenskap och teknik(teknik)  ger ett utanförskap. Teknik är också nyckeln till en mer hållbar värld.  Vi måste lyssna på eleverna i grundskolan. Lika viktigt som att strukturerat kartlägga kommande kompetensbehov hos verksamheter och företag (”Downstream”) är det att systematiskt kartlägga vad kommande generationer tycker och tänker (”Upstream”). Ett underlag kan för alla kommande prioriteringar inte vänta utan behövs nu. Mål:

• Ta reda på vad elever i grundskolan, från åk 5 till åk 9, tycker och tänker om arbetsmarknadskunskap, teknik, tekniks roll, teknik som samhällsbyggare och grund för välfärd, människan och teknik, teknik som förutsättning för hållbarhet, samt inte minst om sin egen framtid, kontakt med framtida arbetsgivare och hur allt detta exponeras i skolan.
• Ge insikter för att strategiskt kunna åtgärda missmatchen i behov och intresse. Underlag för strategi för att bättre kunna vägleda ungdomar. Underlag för prioriteringar.
• Det görs många insatser, olika stöd till lärare och skolan från flera håll. De behöver en konkret analysgrund för att bli än mer effektiva och rätt.
• Måste väcka intresse för teknik som alltmer genomsyrar ”allt” i alla branscher och sektorer. Bristande förståelse och intresse för teknik ger ett utanförskap.
• I grundskolan och högstadiet börjar den röda tråd som via gymnasieval leder till yrke eller fortsatt utbildning (Yh, högskola, etc). För kunna stimulera intresse och väcka engagemang till bra karriärval behövs insikt dvs kartläggning & analys
• Måste specifikt väcka intresse och få större söktryck till gymnasieprogrammen inom den viktiga satsningen Rinman Science College, inte minst när vi nu för att möta behoven inför fler inriktningar och program.
• Det finns en del elever som redan idag gör mogna val till gymnasiet. Ofta duktiga elever med ett tryggt stöd hemifrån. Tyvärr har vi idag en ojämlik situation där elever med större utmaningar i och utanför skolan ofta inte hittar samma intresse och vilja. En bred kartläggning som tar hänsyn till olika elevgrupper och olika socialekonomiska faktorer är viktig grund för att kunna hjälpa de mer utsatta eleverna.
• Ett exempel på rådgivning är viktiga Jobbcirkus (fysisk lokal med rådgivning för elever på grundskola inför gymnasievalet) som nu behöver uppgraderas till vad som intresserar och engagerar nya generationer. Då behöver vi ta reda på vad det är. Här finns kopplingar och samma behov i andra verksamheter såsom KomTek, NTA etc.
• Bli en nationell inspiration av samverkan i Eskilstuna på kommande Samverkan-Skola-Arbetsliv, SSA nationella event 2025 här i Eskilstuna.
• Bli ett viktigt underlag i den fortsatta utvecklingen av skola och utbildningar i Eskilstuna, underlaget skall ligga som grund för nödvändiga prioriteringar av utbildningarna i Eskilstuna.
• Ge grund för hur en mer effektiv arbetsmarknadskunskap kan drivas i skolorna.
• Vägleda industri- och teknikbolag i att förbättra sin förmåga att påvisa och marknadsföra möjligheterna med en teknikrelaterad karriär.
• Uppdatera bilden hos unga av modern industri och teknikens breda betydelse, tex för ett än mer hållbart samhälle.
• Öka samsyn och förståelse mellan skola och företag kopplade till teknik för att stärka samverkan.
• Eskilstunas välstånd grundar sig på framgångsrika industriföretag. Idag inkluderar det även logistik och IT. Mer än 50% av förädlingsvärdet i Eskilstuna kommer från industrin. Då är kompetensförsörjning för industri helt avgörande för Eskilstunas utveckling framåt. Med ett bredare intresse för teknik fås en stärkt grund för den nödvändiga kompetensförsörjningen till industrin.
• Utredningen ligger dessutom till grund för att understödja ungdomars yrkesval och inte hamna utanför arbetsmarknaden i tidiga år.

Beskrivning:

Väger till Tech är en fortsättning, breddning och fördjupning av 2018 års kartläggning ”Vägar till Industrin”. Nu är det 2024 och de elever som idag går i högstadiet är födda efter tex smartphonens genombrott. De elever som kartlades för 6 år sedan var födda före det. Det finns oerhört mycket att peka på för den stora skillnad i vad de generationer som nu kommer upp genom grundskolan och mot gymnasiet har upplevt, jämfört med de som gjorde det för 5-10 år. Förändringen accelererar fortsatt. Idag använder en elev ChatGPT som var knappt tänkbart för 6 år sedan. Sociala medier har under tiden fullständigt exploderat i omfattning. Vi har upplevt Facebook som för många unga övergavs för Instagram som sedan övergavs för TikTok. Här gäller det att hänga med. Det finns flera rapporter som pekar på förändring i drivkrafter som exempelvis en bra och säker inkomst, rädda världen, självförverkligande etc?  Samtidigt går utvecklingen vidare för ny samverkan av människa och teknik, exempelvis som i industri 5.0.

Företagen driver utvecklingen att nå klimatmålen. EFF/medlemsföretagen driver tillsammans med Eskilstuna kommun, Mälardalens Industrial Technology Center och Mälardalens Universitet ett omfattande program för att net zero målen för Eskilstuna. Syftet är att företagen skall bli och vara klimatsmarta. TECH är en av nycklarna att nå hållbarhet och dess mål.

Kartläggningen vilar på en solid vetenskaplig grund. Den görs som en elevenkät och bygger på den internationella ”Pupils Attitude Towards Technology, PATT” metoden. Det är en internationell standard som de flesta av världens industriländer använt under de senaste 40 åren. I Sverige är den begränsat använd. En forskargrupp på Linköpings universitet (CETIS) har använt PATT i beteende studier (2018 och 2020). De fann bla att flickor behöver en bredare konceptionell förståelse av teknik än pojkar, för att välja en framtid inom teknik. Den andra användning av PATT i Sverige var i den tidigare nämnda kartläggning som gjordes i projektet ”Vägar till Industri” 2018 i Eskilstuna.  Resultatet därifrån var bla ett stort teknikintresse i årskurs 2 och 5 medan i årskurs 8 hade det drastiskt sjunkit samt att elevernas arbetsmarknadskunskap var synnerligen bristfällig.
Vi kommer därför nu kartlägga vad elever i grundskolan, från åk 5 till åk 9, tycker och tänker om arbetsmarknadskunskap, teknik, tekniks roll, teknik som samhällsbyggare och grund för välfärd, människan och teknik, teknik som förutsättning för hållbarhet, samt inte minst om sin egen framtid, kontakt med framtida arbetsgivare och hur allt detta exponeras i skolan. Då teknik idag är långt mycket mer än något bara för industriföretag är teknikintresse en nyckel till princip allt. Därtill är den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrin, motorn i samhället, en ödesfråga för Sverige. Här kan Eskilstuna väl tjäna som en analysgrund för sin utveckling och passande referens.

Barn och Utbildningsförvaltningen i Eskilstuna ställer sig bakom och har beslutat att ge tillgång till elever och på skoltid. Det kan handla om 1 timme per klass i upp till 20-30 klasser. För genomförandet kan mycket av arbetet från ”Vägar till Industrin” återanvändas liksom den fortsatta internationella utvecklingen av PATT.

Projekttid:

Projektet avses starta i juli 2024 med själva informationsinsamlingen i skolorna under september till november 2024. Det är det bästa tidsfönstret i hela läsåret enligt skolan. De viktiga förberedelserna behöver alltså göras juli till september och analys och rapport görs december 2024 till mars 2025.