Stadgar

§ 1
ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING - EFF - utgör en ideell förening av privata varu- och tjänsteproducerande företag i Eskilstuna.

§ 2
EFF skall som lokal arbetsgivarorganisation verka för medlemsföretagens gemensamma intressen och vara samordnande organ i löne-, avtals- och utbildningsfrågor samt utgöra service-, kontakt- och remissorgan. EFF skall driva frågor av gemensam natur samt profilera näringslivets intressen inför lokala och regionala myndigheter, näringslivsorganisationer samt massmedia och därigenom verka för gynnsamma näringslivsförutsättningar.

EFF skall prioritera frågor som ökar medlemsföretagens konkurrenskraft genom att vara pådrivande i utbildnings- och infrastrukturella frågor samt driva frågor där amordningsfördelar uppstår.

EFF skall befrämja samarbete och erfaren-hetsutbyte mellan medlemsföretagen i gemensamma frågor och utnyttja nätverket mellan medlemmarna.

EFF skall ha ett nära samarbete med andra lokala och regionala näringslivsorganisationer samt offentligt ägda företag.

§ 3
Till medlemmar kan väljas privata varu- och tjänsteproducerande företag.

Till associerade medlemmar kan anslutas offentligt ägda företag, samt organisationer och enskilda personer som stödjer EFFs syften. EFFs styrelse beslutar om antagande och skiljande från medlemskap.

§ 4
EFFs angelägenheter handhas av en styrelse om 9-15 ledamöter.

Styrelsen utses av årsmötet.

Ordförande utses för en tid av två år med möjlighet till förnyat omval ytterligare en valperiod. Vice ordförande och övriga ledamöter utses för en tid av två år. Vid varje årsmöte utgår mandattiden för halva antalet ledamöter.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott/presidium samt vid behov tillsätta permanenta eller temporära arbetsgrupper för speciella frågor.

§ 5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två ledamöter hos ord-föranden så begär.

Styrelsen skall ha minst fyra ordinarie möten per år.

§ 6
EFFs styrelse har sitt säte i Eskilstuna.
EFF Service AB, (org nr 556409-4539) skall vara helägt servicebolag till EFF. EFFs ordförande, vice ordförande och VD utgör servicebolagets styrelse. EFF operativa verksamhet sker inom EFF Service AB. Vid bolagsstämma i EFF Service AB representeras samtliga aktiva av EFF styrelseordförande.

§ 7
För granskning av styrelsens förvaltning och EFFs räkenskaper utses årligen på årsmöte för tiden intill nästa årsmöte två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 8
Medlemskap och därav medföljande förpliktelser kan inte uppsägas att upphöra före verksamhetsårets utgång. ör att vinna giltighet skall uppsägning göras skriftligen till styrelsen minst tre månader före verksamhetsårets utgång. Medlem, som inte fullgör sina förpliktelser mot EFF, kan omedelbar verkan av styrelsen uteslutas.

§ 9
För bestridande av de med verksamheten förenade kostnaderna skall medlem i förskott erlägga årsavgift. Denna utgår med visst belopp per anställd och utdebiteras på medeltalet anställda under sistförflutna kalenderår. Efter förslag av styrelsen skall årsmötet fastställa budget och årsavgift. Budgeten skall i princip enbart omfatta den löpande verksamheten och icke inkludera särskilda externa satsningar, bidrag till utomstående projekt etc. Externa satsningar som förutsätter ekonomisk insats skall underställas medlemsföretagen för deltagande i varje enskilt fall.

Årsavgiften för associerade medlemmar beslutas av styrelsen.

Styrelsen kan i särskilda fall besluta om avvikelse från fastställd budget om speciella om-ständigheter föreligger.

§ 10
EFFs verksamhetsår skall omfatta kalenderår.

§ 11
Kallelse till förenings- och styrelsesamman-träden skall utgå med minst tio dagars varsel om inte särskilda skäl föreligger.

§ 12
Vid möten med föreningen och styrelsen skall protokoll föras.

Protokoll skall vid års- och styrelsemöte justeras av ordföranden jämte en justeringsman.

§ 13
Årsmöte med föreningen skall hållas under tiden
mars - april månad. Härvid skall följande förekomma:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av justeringsman.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Framläggande av resultat- och balansräkningar.
8. Re visionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
samt beslut om disposition av vinst eller förlust
enligt balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
föregående års förvaltning.
11. Val av ordförande för styrelsen.
12. Val av vice ordförande för styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer.
15. Prövning av styrelsens budgetförslag.
16. Fastställande av budget och årsavgift.
17. Val av valberedning.
18. Övriga frågor, som styrelsen hänskjutit till års-mötet eller varom medlem gjort skriftlig framställning till styrelsen senast sju dagar före årsmötet.

§ 14
Vid sammanträde med EFF företrädes medlem av företagsledaren eller den denne utsett i sitt ställe. Envar sådan deltagare äger en röst. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, dock att vid personval skall lottning ske. Associerade medlemmar har ej rösträtt.

§ 15
Senast den 1 februari skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper avseende det gångna årets förvaltning. Senast den 15 februari skall revisorerna avgiva berättelse över sin granskning av förvaltningen.

§ 16
För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

Vad medlem inbetalat till föreningen utgör föreningens egendom.

Om medlem utträder eller uteslutes ur föreningen äger han inte återfå någon del av dess till-gångar.

§ 17
För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på årsmöte och bekräftas på ett därpå följande allmänt medlemsmöte, tidigast två månader efter årsmöte.

Vida båda dessa möten skall minst 2/3 av närvarande medlemsföretag inklusive lämnade full-makter, ha biträtt beslutet.

§ 18
Därest föreningen upplöses, skall dess behållna tillgångar fördelas mellan Mälardalens högskola och Rinmangymnasiet i Eskilstuna i avsikt att användas till elevstipendier.