Kommittéer

Våra kommittéer är Avtalskommittén, 
Rekryterings- och utbildningskommittén, Expokommittén och Kunskapsvertikaler.

 

Avtal
Avtalskommitténs mål är att förmedla aktuell löne- och avtalsinformation till medlemsföretagen, att medverka med erfarenhetsutbyte vid kompetensutveckling, belöningsformer för medlemsföretagens personal samt befrämja kollegiala kontakter mellan avtalskommitténs medlemmar.

Avtalskommittén arrangerar bl.a lunchseminarier inom aktuella ämnesområden och ger årligen ut en lokal lönestatistik "lönepejling" bland medlemsföretagen, för de mest frekventa yrkeskategorierna. En "konjunkturbarometer" bland medlemsföretagen görs varje halvår, för att mäta de lokala konjunktursvängningarna.

Alla medlemmar har en representant i kommittén.

Rekrytering och Utbildning
Eskilstuna Fabriksförening skall prioritera frågor som ökar företagens konkurrenskraft genom att vara pådrivande i rekryterings- och utbildningsfrågor.

Expo
Expokommittén ansvarar för Expo Näringsliv Eskilstuna, Parken Zoo. Regelbundna sammankomster sker. Parken Zoo har omkring 500.000 besökare och många av de besöker Expon, en attraktiv plats för det lokala näringslivet att presentera sig.

Logistik

 

Kunskapsvertikaler
Samverkan mellan medlemsföretagen skall tillvaratas för att uppnå kompetensutbyte mellan företagen inom yrkesgrupper. Det finns idag 1kunskapsvertikal, Miljöeffektiva företag. Syftet med vertikalen är att i projektform arbeta med de företag som anmält intresse för att effektivisera sin energiförbrukning