Fulla orderböcker i Eskilstunas industri- och teknikföretag

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för tredje kvartalet 2023.
Vi jämför nu kvartal 3, 2023 med företagens bedömning av kvartal 2, 2023”

Konjunkturbedömningen av tredje kvartalet 2023 är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Eskilstunaföretagen går fortsatt bra och en starkt bidragande orsak är den tidigare uppbyggnaden av företagens orderböcker. Avmattningen i orderingång tenderar att fortsätta och kommer på sikt att minska aktiviteten. Bedömningen är en fortsatt hög aktivitet under kvartal 3 och en sannolik bedömning är att den fortsätter in i kvartal 4. Likviditet och lönsamhet är fortsatt hyggligt stabil, 82 % av företagen bedömer en fortsatt oförändrad eller bättre ekonomi. 

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

- Konjunkturen bedömer 83 % av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2 2023
- Nya Förfrågningar bedömer 78 % av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2023
- Orderingången bedömer 79 % av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2023 
- Orderstocken bedömer 65 % av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2023
- Likviditeten bedömer 82 % av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2023  
- Lönsamhet bedömer 82 % av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2023
- Personalbehovet bedömer 85 % av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2023

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 78 % bedömer att kvartal 3, 2023 som helhet blir bättre eller lika, jämfört både med kvartal 1 och kvartal 2 2023 så är det vägda indexet i stort sett oförändrat, alltså en stabil situation så här lång under 2023. Främst är det indikatorerna för konjunktur och orderingång som har försämrats.
Inköpschefsindex PMI i juni är fortsatt på en låg nivå och ligger på 44.8 (maj 40.7). Inköpschefsindex under 50 indikerar risk för nedgång i konjunkturen. Både den globala ekonomin och Sveriges ekonomi har trots det klarat sig bättre än tidigare bedömningar mot bakgrund av de senaste årens påfrestningar. Industrin lider fortfarande av viss utbudsproblematik t ex inom elektroniksektorn, vissa insatsvaror har fortsatt långa leveranstider även om situationen har förbättrats. Loket i ekonomin har varit svensk exportindustri som har dragit nytta av den svaga kronan, dessvärre börjar exporten tappa fart vilket man ser i minskad orderingång. Andra branscher lider i än högre utsträckning av hög inflation, höga räntor och en svag kronkurs, speciellt sektorer som levererar direkt mot konsumentsektorn.  Vissa ljuspunkter finns i en lugnare inflationstakt, när nu både energi- och råvarupriser sjunker. Vi har fortsatt en svårbedömd framtid i ekonomin och våra företag där utvecklingen i omvärlden kommer att styra utvecklingen i Sverige till stor del.

Tidigare mätningar finns nedan.

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Michael Rydell 070-324 54 87 alt 016-14 17 00
Eskilstuna 2023-07-06

Michael Rydell
VD

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.
Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare genomförda mätningar

Kv 3,2023
Kv 1,2023

Kv 4, 2022
Kv 3, 2022
Kv 2, 2022
Kv 1, 2022

Kv 4, 2021
Kv 3, 2021
Kv 2, 2021
Kv 1, 2020

Kv 4, 2019
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011