Konjunkturbarometern

Högkonjunkturen fortsätter!

Industrin har ökat antalet anställda med fler än 200 personer under 2017

Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Bedömningen av konjunkturen och företagens orderläge för kvartal ett 2018 bedöms som oförändrad mot kvartal fyra 2017. Det betyder att konjunkturen ligger kvar på en hög nivå vilket gör att efterfrågan på personal fortsätter att vara hög. Hittills i år har företagen anställt fler är 200 personer och de bedömer att anställningsbehovet fortsätter under 2018.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som vi mäter så ser det ut som följer;

  • Konjunktur och nya förfrågningar planar ut på en hög nivå
  • Orderingång och orderstock har en svag ökning
  • Likviditet och lönsamhet, där ser man en klar förbättring
  • Personalbehov, här ser man en stark efterfrågan där 6 av 10 företag ser ett ökat personalbehov.

Industrikonjunkturen i Sverige och Europa är fortsatt stark. Inköpschefsindex i Sverige ligger oförändrat på en mycket hög nivå. De svenska exportföretagen och dess underleverantörer gynnas av en försvagad krona kombinerat med en fortsatt global tillväxt i ekonomin.

Eskilstuna Fabriksförening genomför 4 konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en för vårt samhälle mycket viktig grupp av företag.

Resultatet i den aktuella Konjunkturbarometern avser företagens bedömning av läget som rådde under kvartal fyra 2017, jämfört med förutsättningarna för första kvartalet 2018. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov. I bilaga presenteras grafer över företagens bedömningar. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare mätningar finns att hämta på http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern

Ytterligare kommentarer kan lämnas per tfn Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller
Michael Rydell 070-324 54 87 alt 016-14 17 00.

Eskilstuna 2017-12-28

Gösta Reinl           Michael Rydell
VD                        Ordförande avtalskommittén

Resultat i grafer

Bakgrund
Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.

Tidigare genomförda mätningar

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011